What is

BIG data?

what is

BIG data?

Data

Governance

ในขณะที่โลกกำลังขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำหน้ายิ่งกว่ายุคใด ๆ

Big Data กลายเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด

รู้จัก Big Data รู้จัก GBDi

Data

Catalog

Introduction to

Machine Learning

More Videos