GBDi

Home>Tag: GBDi

depa ร่วม GBDi เสริมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม Big Data การเกษตร ณ จังหวัดสมุทรสาคร

2020-10-05T10:13:21+07:00September 15th, 2020|News|

ดีป้า ร่วมกับ GBDi เสริมศักยภาพบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) จังหวัดสมุทรสาคร ด้าน Big Data ภาคการเกษตร 14 กันยายน

ลงนามเอ็มโอยูกระทรวงอุตฯ ส่งเสริมบุคลากรข้อมูลขนาดใหญ่

2020-12-04T16:01:12+07:00August 26th, 2020|News|

ผอ.ใหญ่ ดีป้า ร่วมพิธีลงนามเอ็มโอยู ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 21 สิงหาคม 2563, สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม - นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย

Go to Top