DigitalThailand

Home>Tag: DigitalThailand

ดีอีเอส-พม. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่

2020-10-05T10:12:55+07:00September 17th, 2020|News|

"ดีอีเอส-พม." ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการบูรณาการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ 16 กันยายน 2563, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการบูรณาการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

GBDi ร่วม depa ยกดิจิทัลแพลตฟอร์มประชาชนเสนอวุฒิสภา

2020-10-05T10:13:07+07:00September 16th, 2020|News|

GBDi ร่วมกับ depa ยกดิจิทัลแพลตฟอร์มบริการภาคประชาชน นำเสนอที่ประชุมวุฒิสภา 14-15 กันยายน 2563, อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดย สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital

Go to Top