Article

Showroom

GBDi มีบริการหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับองค์กรที่มีการวางรากฐานด้าน Big Data
ที่มีระดับความซับซ้อนแตกต่างกัน 

ตั้งแต่องค์กรที่เพิ่งเริ่มมีแผนในการนำ Big Data มาใช้งาน
จนถึงองค์กรที่มีการใช้งานอย่างเชี่ยวชาญแล้วและต้องการต่อยอด หรือต้องการหามุมมองใหม่ ๆ จากการใช้งานข้อมูล

การออกแบบการนำเสนอ
ข้อมูลโรค Coronavirus

Coronavirus

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของคนไทยในการรับมือ COVID-19 ด้วย Data Science

ผลการวิเคราะห์ที่ทำให้เราทราบได้ว่า

คนไทยมีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบันอย่างไร 

ข้อมูลที่สามารถตอบคำถามต่าง ๆ ที่ถาโถมเข้ามาจากสถานการณ์ COVID-19 ทั้งหลาย

ไม่ว่าจะเป็น คำถามเชิงเศรษฐกิจ
เช่น ภาวะไข่ขาดตลาด
หรือคำถามเชิงความพร้อมด้านสาธารณสุข เช่น การเตรียมสถานที่กักกันตัว การเตรียมบุคลากรเพื่อรับมือต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่และที่จะเกิดขึ้น

Dashboard และ
Data Management
สำหรับศบค.

Coronavirus

ดาต้าแคตตาล็อก (Data Catalog) จะช่วยเตรียมความพร้อมรับมือ COVID-19 ได้อย่างไร

การปรับกระบวนงานภาครัฐให้ทันสมัยและประชาชนสะดวกมากขึ้น

Government

การวิเคราะห์กระบวนงานภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service government services analysis)

ทรัพยากรบนโลกมีจำกัด
องค์กรภาครัฐก็ไม่อาจยกเว้นเช่นกัน

จึงต้องมีการเลือกหรือจัดลำดับก่อนหลังในการทำงาน

“แล้วจะจัดลำดับความสำคัญอย่างไรถึงจะเหมาะสม?”

ภายใต้การนำของ รศ.ดร. ธีรณี อจลากุล
GBDi ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ ในการให้คำปรึกษาในการจัดการข้อมูลขององค์กร, จัดทำ Model การวิเคราะห์ข้อมูลและวางรากฐานด้าน Big Data ของหน่วยงาน 

ด้วยบุคลากรที่มากความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายแขนงวิชาการจากแวดวง Big Data
เราจึงสามารถสร้างสรรค์ผลงาน ผลลัพธ์และความสำเร็จให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ในหลากหลายมิติ และหลากหลายรูปแบบ ทั้งการยกประสิทธิภาพองค์กรหรือการเป็นผู้นำในการบริการประชาชน

ตัวอย่างการใช้ Big Data เพื่อส่งเสริมการลงทุน

Finance

การหากลุ่ม potential member ที่มีแนวโน้มในการออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุน

การออมเงินคือเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของทุกคน

มาดูกันว่าเราสามารถใช้ Big Data ส่งเสริมการออมเงินได้ยังไง

ตัวอย่างผลการวิเคราะห์หาหัวข้อบทความจากข้อมูลจริงของภาครัฐ
เพื่อหาแนวโน้มหรือเทรนด์และนำไปต่อยอดการใช้งานในอนาคต

ตัวอย่างการใช้ Data Science เพื่อวิเคราะห์หาหัวข้อของบทความงานวิจัย

Research

Topic Mining for Research Trend

แพลตฟอร์มเชื่อมโยง
ข้อมูลสุขภาพของไทย

Health

Health Link

คุณเคยไหม

ที่เมื่อเข้าโรงพยาบาลแห่งใหม่แล้วต้องใช้ข้อมูลประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลเก่า
ที่เมื่อพบแพทย์แล้วต้องตอบคำถามว่าตอนนี้ใช้ยาอะไรอยู่บ้างแต่เราจำไม่ได้

โครงการนี้จะช่วยให้คุณก้าวผ่านขั้นตอนเหล่านั้นได้แบบสบาย ๆ

หนึ่งในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในการให้ยืมเงินคือ

ผู้มาขอยืมไม่ยอมคืนเงิน
แล้วอยู่ ๆ ก็ชิ่งหนีหายไป

เราจะลดความเสี่ยงนี้ได้อย่างไร

ลดความเสี่ยงการให้บริการสินเชื่อด้วย machine learning

Finance

Manage credit risk with machine learning