Training Courses

Home>Training Courses

Data Analytics and Visualization

2020-09-30T15:06:31+07:00

ศึกษาภาพรวมของการประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงธุรกิจ สำรวจ จัดเตรียมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสำรวจ รวมทั้งการใช้เครื่องมือในการสร้างกราฟของข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ

Advance Data Engineering

2020-09-30T15:06:27+07:00

เสริมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการระบบการประมวลบิ๊กดาต้า โดยการสอนจะเน้นหลักการ ทฤษฎีพื้นฐาน และการทดลองใช้เครื่องมือสำเร็จรูปและ/หรือ การเขียน Script

Intermediate Data Engineering

2020-09-30T15:06:23+07:00

เสริมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการข้อมูลประเภทไม่มีโครงสร้าง โดยรวมถึงการจัดหา จัดเก็บ และจัดการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งเทคนิค เทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูลอย่างเป็นระบบ

Advance Data Science

2020-09-30T15:06:18+07:00

เสริมองค์ความรู้ในการประมวลผลข้อมูลประเภทไม่มีโครงสร้างเช่น ไฟล์เสียง ไฟล์วีดีโอ และไฟล์อักษร รวมทั้งกล่าวถึงอัลกอริทึมทางสาขาปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

Intermediate Data Science

2020-09-30T15:06:13+07:00

เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความหมายและคุณลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ เรียนรู้การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านการอภิปรายกรณีศึกษาในบริบทต่าง ๆ

Hands-on Data Science and Machine Learning

2020-12-16T16:51:34+07:00

เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโปรแกรมพื้นฐานเฉพาะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลและการทำความสะอาดข้อมูล เพื่อเตรียมการสำหรับการวิเคราะห์ รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่อง

Go to Top