General Group

Home>Training Courses>General Group

Data Analytics and Visualization

2020-09-30T15:06:31+07:00

ศึกษาภาพรวมของการประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงธุรกิจ สำรวจ จัดเตรียมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสำรวจ รวมทั้งการใช้เครื่องมือในการสร้างกราฟของข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ

Go to Top