Project Description

Not sure about what to learn?

FIND YOUR NEW COURSE!
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลขั้นกลาง

Intermediate Data Engineering

องค์ประกอบของหลักสูตร
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อเสริมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการข้อมูลประเภทไม่มีโครงสร้าง โดยรวมถึงการจัดหา จัดเก็บ และจัดการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งเทคนิค เทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยการสอนจะเน้นหลักการ ทฤษฎีพื้นฐาน และการทดลองใช้เครื่องมือสำเร็จรูปหรือระบบงานตัวอย่างเพื่อเสริมความเข้าใจ โดยมีเนื้อหาดังรายการต่อไปนี้
Data sources
เทคนิคและเทคโนโลยีสำหรับการจัดหา จัดการ และจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เช่น Blog, IoTs, CCTV, Datawarehouse, Social Media, Mobile Apps, News and websites, etc. รวมทั้งตัวอย่างการใช้ประโยชน์ข้อมูล
Web scraping / Internet Crawler
เทคนิคพื้นฐานและเครื่องมือสำเร็จรูปสำหรับประยุกต์ใช้ในการดึงข้อมูลจากอินเทอเน็ต เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงวิเคราะห์
Data Preprocessing
วิธีการ เทคนิคและเครื่องมือสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่ใช้ในการประมวลผลก่อนการใช้งาน (Preprocess) ของข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลหลากหลาย
Metadata Management System / Data catalog
หลักการเรื่องเมตาดาต้าของข้อมูลเพื่อจัดทาคาตาล็อกข้อมูล และตัวอย่างบริการและ/หรือระบบสารสนเทศเพื่อการค้นหาข้อมูลในมิติต่าง ๆ
Data Exchange Services
หลักการและวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายพร้อมตัวอย่างกรณีศึกษาเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
Micro-Service Concept, programming, and API design for data services
การสร้างบริการข้อมูลในรูปแบบพื้นฐาน
ลงทะเบียนและทำแบบทดสอบ
Coming soon!
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม
Coming soon!
ระยะเวลาอบรม
Coming soon!
ช่วงเวลาจัดอบรม
Coming soon!
รูปแบบการสอน
Coming soon!
ประกาศนียบัตร
มี 2 ประเภท
ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาจัดกิจกรรมทั้งหมด
ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาจัดกิจกรรมทั้งหมด
และได้คะแนนในการประเมินผลการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

Organized by GBDi

🗺 Venue Coming soon!