Your Data Matters

Privacy Policy

ด้วยสถาบันส่งเสริม การวิเคราะห์ และบริหารข้อมูล ขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) เป็นหน่วยงานภายในภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
ดังนั้นเราจึงมีนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกันกับสำนักงานส่งเสริมเศรษกิจดิจิทัล

ท่านสามารถเข้าถึงนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ผ่านทางปุ่มด้านล่าง