ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม

หลักสูตร Hands-on Data Science and Machine Learning

Live Classroom via MS Teams