เปิดบ้านรับกระทรวงแรงงาน พัฒนาโมเดลวิเคราะห์ข้อมูล

เปิดบ้านรับกระทรวงแรงงาน workshop กำหนดโจทย์พัฒนาโมเดลวิเคราะห์ข้อมูล

วันนี้ (11 มีนาคม 2563) ณ อาคารดีป้า ลาดพร้าว – สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลภาครัฐ (GBDi) หน่วยงานภายในภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อกำหนดโจทย์สำหรับการพัฒนาโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี design thinking: canvas model ให้กับกลุ่มคณะผู้บริหารจากกระทรวงแรงงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน ระหว่างกระทรวงแรงงาน กับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี นางนภสร ทุ่งสุกใส รักษาการที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นหัวหน้าคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ได้บรรยายประโยชน์ของการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รวมถึงการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ จากนั้นได้ขอให้คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก และผู้แทนจากทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสํานักงานประกันสังคม ร่วมกันระดมความคิดเห็น และคัดเลือกโจทย์ที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับกระทรวงแรงงานต่อไป

ตัวอย่างโจทย์ที่น่าสนใจจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เช่น

  • การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลแรงงานนอกระบบหรือแรงงานอิสระ

  • การจัดเก็บข้อมูลแรงงานที่มีทักษะสูงที่ทำงานหรือเคยทำงานในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตลาดแรงงาน

  • การพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนในเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย

  • การลดโอกาสในการประสบอันตรายในสถานที่ทำงาน เป็นต้น

หลังจากนี้ รศ.ดร. ธีรณี อจลากุล และทีม data scientists จะได้ประมวลและสรุปประเด็นสำคัญที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมในวันนี้ แล้วนำส่งให้กระทรวงแรงงานเพื่อจัดลำดับความสำคัญและคัดเลือกโจทย์สำหรับนำไปสร้างโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Explore Our Projects

Thailand Health Information Exchange
Big Data Community Thailand

Up Coming Events

Social Media

Most Popular Posts

GBDi

Related Posts

depa จับมือ DITP ผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่

บ่ายวันนี้ 21 กันยายน 2565 – ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมด้วย นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

Read More »

รับสมัครหลักสูตรอบรมทักษะระดับกลาง (Intermediate) ด้าน Data Engineering

รับสมัครหลักสูตรอบรม Intermediate Data Engineering
เพื่อเสริมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการข้อมูลประเภทไม่มีโครงสร้าง รวมทั้งเทคนิค เทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูลอย่างเป็นระบบ

Read More »