ดีอีเอส-พม. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่

"ดีอีเอส-พม." ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการบูรณาการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่

16 กันยายน 2563, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ – นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการบูรณาการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ร่วมกับ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) นางพัชรี อารยะกุล รองปลัดกระทรวง พม. และ นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ และข้อมูลต่าง ๆ ด้านสังคมร่วมกันระหว่างสองกระทรวง พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ และให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบ On the Job Training เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบาย เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูล โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับการให้บริการประชาชน

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวง พม. จะสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ขณะที่กระทรวงดิจิทัลฯ โดยสถาบัน GBDi จะให้การฝึกอบรมแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และ สสช. จะสนับสนุนข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองซึ่งได้มาจากการสำมะโน/สำรวจ เพื่อขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ตามหลักเกณฑ์การให้บริการข้อมูลของ สสช. พร้อมกันนี้ หน่วยงานจากทั้งสองกระทรวงจะร่วมสำรวจข้อมูลและจัดทำโมเดลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Explore Our Projects

Thailand Health Information Exchange
Big Data Community Thailand

Up Coming Events

Social Media

Most Popular Posts

GBDi

Related Posts

BDI ร่วมพิธีถวายสักการะพระพรหมและ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันครบรอบ 7 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลฯ

15 กันยายน 2566, กรุงเทพมหานคร – นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธาน พร้อมด้วย ศ.(พิเศษ) วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ และรองศาสตราจารย์ ดร. ธีรณี

Read More »

BDI ร่วมงานสัมมนาการขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันดิจิทัลของประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลฯ ประจำปี 2566

14 กันยายน 2566 – บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), กรุงเทพมหานคร –นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา MDES FutureScape 2023 การขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลฯ

Read More »

BDI อบรมหลักสูตรทักษะระดับกลาง ด้านวิศวกรรมข้อมูล (Intermediate Data Engineering) ในรูปแบบออนไลน์

7-8, 14-15 ก.ย. 2566 – กิจกรรมอบรมหลักสูตรทักษะระดับกลาง ด้านวิศวกรรมข้อมูล (Intermediate Data Engineering) จัดขึ้นโดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Team ตั้งแต่เวลา

Read More »

BDI ร่วมผนึกกำลัง NECTEC-ACE 2023 จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ เปิดศักยภาพด้านข้อมูล ขับเคลื่อนและพัฒนา เพิ่มมูลค่าทางเทคโนโลยีไทย ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า”

12 กันยายน 2566, โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท, กรุงเทพฯ – สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 หรือ NECTEC-ACE 2023

Read More »