ดีอีเอส-พม. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่

"ดีอีเอส-พม." ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการบูรณาการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่

16 กันยายน 2563, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ – นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการบูรณาการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ร่วมกับ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) นางพัชรี อารยะกุล รองปลัดกระทรวง พม. และ นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ และข้อมูลต่าง ๆ ด้านสังคมร่วมกันระหว่างสองกระทรวง พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ และให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบ On the Job Training เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบาย เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูล โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับการให้บริการประชาชน

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวง พม. จะสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ขณะที่กระทรวงดิจิทัลฯ โดยสถาบัน GBDi จะให้การฝึกอบรมแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และ สสช. จะสนับสนุนข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองซึ่งได้มาจากการสำมะโน/สำรวจ เพื่อขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ตามหลักเกณฑ์การให้บริการข้อมูลของ สสช. พร้อมกันนี้ หน่วยงานจากทั้งสองกระทรวงจะร่วมสำรวจข้อมูลและจัดทำโมเดลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Explore Our Projects

Thailand Health Information Exchange
Big Data Community Thailand

Up Coming Events

Social Media

Most Popular Posts

GBDi

Related Posts

depa จับมือ DITP ผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่

บ่ายวันนี้ 21 กันยายน 2565 – ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมด้วย นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

Read More »

รับสมัครหลักสูตรอบรมทักษะระดับกลาง (Intermediate) ด้าน Data Engineering

รับสมัครหลักสูตรอบรม Intermediate Data Engineering
เพื่อเสริมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการข้อมูลประเภทไม่มีโครงสร้าง รวมทั้งเทคนิค เทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูลอย่างเป็นระบบ

Read More »