depa จับมือ BDI นำเสนอแพลตฟอร์ม Travel Link เชื่อมโยงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

20 มิถุนายน 2566, จังหวัดชลบุรี – นายสุธี อุไรวิชัยกุล รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ดร.อภิชาติบุตร รอดยัง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมด้วย นายพิชชากร วัชรานุรักษ์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล depa และทีมงาน ร่วมหารือประเด็น City Data Platform (CDP) หรือ การเชื่อมโยงข้อมูลของเมืองพัทยา กับ นายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา

นายสุธี นำเสนอแพลตฟอร์มข้อมูลอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่พัฒนาขึ้นภายใต้สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI โดย สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) แพลตฟอร์ม Travel Link มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เช่น ข้อมูลโรงแรม ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง ทั้งจากภาครัฐและเอกชน สร้างเป็นฐานข้อมูลกลาง โดยเป็นการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกผ่าน Dashboard และการแสดงข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ อาทิ Infographic เพื่อช่วยให้ารทำงานของผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจท่องเที่ยวไทย สามารถเข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้ดีขึ้น และเพื่อการวางแผนการพัฒนาจัดการท่องเที่ยวในพัทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โดยที่ประชุมตระหนักถึงความสำคัญ และมีความเห็นร่วมกันที่จะจัดเก็บและวิเคราะห์ชุดข้อมูลด้านการท่องเที่ยวดังกล่าว เพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูล นำไปขยายผลปรับปรุงเพื่อให้บริการนักท่องเที่ย ซึ่งเมืองพัทยา ณ ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอ ยื่นขอเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ซึ่งจากทั้งหมด 7 ด้าน ปัจจุบันเมืองพัทยามีแล้วจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 1. Smart Environment 2. Smart Governance 3. Smart Living และ 4. Smart Mobility
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Explore Our Projects

Thailand Health Information Exchange
Big Data Community Thailand

Up Coming Events

Social Media

Most Popular Posts

GBDi

Related Posts

BDI ร่วมพิธีถวายสักการะพระพรหมและ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันครบรอบ 7 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลฯ

15 กันยายน 2566, กรุงเทพมหานคร – นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธาน พร้อมด้วย ศ.(พิเศษ) วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ และรองศาสตราจารย์ ดร. ธีรณี

Read More »

BDI ร่วมงานสัมมนาการขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันดิจิทัลของประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลฯ ประจำปี 2566

14 กันยายน 2566 – บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), กรุงเทพมหานคร –นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา MDES FutureScape 2023 การขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลฯ

Read More »

BDI อบรมหลักสูตรทักษะระดับกลาง ด้านวิศวกรรมข้อมูล (Intermediate Data Engineering) ในรูปแบบออนไลน์

7-8, 14-15 ก.ย. 2566 – กิจกรรมอบรมหลักสูตรทักษะระดับกลาง ด้านวิศวกรรมข้อมูล (Intermediate Data Engineering) จัดขึ้นโดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Team ตั้งแต่เวลา

Read More »

BDI ร่วมผนึกกำลัง NECTEC-ACE 2023 จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ เปิดศักยภาพด้านข้อมูล ขับเคลื่อนและพัฒนา เพิ่มมูลค่าทางเทคโนโลยีไทย ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า”

12 กันยายน 2566, โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท, กรุงเทพฯ – สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 หรือ NECTEC-ACE 2023

Read More »