GBDi จับมือ MOU สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ยกระดับสู่สังคมดิจิทัล

GBDi จับมือกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงนาม MOU เพื่อยกระดับการขับเคลื่อน และผลักดันประเทศสู่สังคมดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวานนี้ 5 มีนาคม – กระทรวงวัฒนธรรม ห้องประชุม ชั้น 8 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เกียรติร่วมเป็นพยาน ความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ และ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ดร. ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ และนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา (Intelligent Organization) พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เป็นระบบและครบวงจร (Data Management Life Cycle) รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ และนำข้อมูลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การตัดสินใจบนหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะที่ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนและทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม

โดยทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(1) การแลกเปลี่ยนข้อมูล การให้คำปรึกษาแนะนำ หรือการศึกษาดูงาน ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัด ให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลความรู้ การให้คำปรึกษาแนะนำและการให้ความเห็นในเรื่องการออกแบบระบบสารสนเทศข้อมูล (Data Platform) และให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมโครงสร้างสารสนเทศพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งการให้คำปรึกษาในการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) ที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน

(2) การพัฒนาบุคลากร ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดให้มีการศึกษา หรือฝึกอบรมใน ด้านการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้วยข้อมูล (Data-driven Policy and Strategy) วิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering) วิทยาการข้อมูล (Data Science) และการจัดการข้อมูลให้เหมาะกับมุมมองการวิเคราะห์ (Business Intelligence) ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Explore Our Projects

Thailand Health Information Exchange
Big Data Community Thailand

Up Coming Events

Social Media

Most Popular Posts

GBDi

Related Posts

depa จับมือ DITP ผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่

บ่ายวันนี้ 21 กันยายน 2565 – ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมด้วย นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

Read More »

รับสมัครหลักสูตรอบรมทักษะระดับกลาง (Intermediate) ด้าน Data Engineering

รับสมัครหลักสูตรอบรม Intermediate Data Engineering
เพื่อเสริมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการข้อมูลประเภทไม่มีโครงสร้าง รวมทั้งเทคนิค เทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูลอย่างเป็นระบบ

Read More »