สถาบันส่งเสริม
การวิเคราะห์
และบริหารข้อมูล
ขนาดใหญ่ภาครัฐ
(สวข.)

Government Big Data Institute

เป็นหน่วยงานภายในภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และรองรับการให้บริการด้านการพัฒนาบุคลากรและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ของภาครัฐ

ตามยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

อะไรคือ

บิ๊กเดต้า?

ในขณะที่โลกกำลังขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำหน้ายิ่งกว่ายุคใด ๆ Big Data กลายเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด

รู้จัก Big Data รู้จัก GBDi

Excepteur sint

occaecat cupidatat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

หนังสือ
กรอบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
Government Big Data Analytics Framework

Our

Courses

Courses FAQ

Ask & Answer

Featured

Projects

Thailand Health Information Exchange

Health Link

ระบบ การเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ อิเล็กทรอนิกส์
จากสถานพยาบาลแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง

ซึ่งจะช่วยให้การเข้าถึงและ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย รวมถึงเกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพร่วมกันระหว่างองค์กร

เพื่อให้แพทย์สามารถวิเคราะห์อาการและตัดสินใจในการรักษาพยาบาลได้ทันท่วงที

BIG DATA​

Community Thailand​

Enabling Thailand toward a Data-Driven Community

Latest

Moves

รับสมัครหลักสูตร Hands-on Data Science and Machine Learning’65

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
🔸 บุคคลทั่วไป
🔸 ผู้เข้ารับการอบรมจำเป็นต้องมีทักษะภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาใดก็ได้) หรือ SPSS หรือ Macro ใน Excel โดยผ่านการทดสอบด้านตรรกะการเขียนโปรแกรม และความรู้ทางสถิติเบื้องต้น

ระยะเวลาในการอบรม
วันที่ 19, 20, 25, 26, 27 พ.ค. และ 1, 2 มิ.ย. 2565
เวลา...

การแข่งขัน Microsoft Presents Code; Without Barriers Hackathon

สาว ๆ สาย Data ต้องอ่าน!!

เพราะนี่เป็นมหกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีบทบาทในด้านนี้ได้มากยิ่งขึ้น โดย บริษัทไมโครซอฟท์ (Microsoft) จำกัด ได้จัดการแข่งขัน Microsoft Presents Code; Without Barriers Hackathon ที่เน้นการเขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และสร้างโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาจากองค์กรชั้นนำต่าง ๆ

การแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชีย มีหลากหลายประเทศที่เข้าร่วม
ไม่ว่าจะเป็นบังคลาเทศ บรูไน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ศรีลังกา...

โชว์ผลงาน Health Link เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ยกขบวนนำเสนอระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ (Health Information Exchange : HIE) ในชื่อ “Health Link” ในงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ “โครงการพัฒนาเพิ่มคุณภาพการบริการด้านและสาธารณสุขผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล” ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง)  โดย “Health Link” เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข...

ACTkathon : Anti-Corruption Virtual Hackathon 2021

ถ้าคุณคือคนรุ่นใหม่ ที่ไม่พอใจกับการใช้ภาษีของรัฐ แต่ไม่อยากแค่บ่นอีกต่อไป

ถ้าคุณคือคนไทยผู้ฝันว่าวันหนึ่ง ประเทศนี้ต้องโปร่งใส ปราศจากคอร์รัปชัน

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอชวนมารวมพลัง ออกไอเดีย สร้างเครื่องมือเข้าถึงข้อมูล เพื่อก้าวแรกสู่ความฝันของพวกเรา กับ

ACTkathon : Anti-Corruption Virtual Hackathon 2021
พลิกเกมโกงให้อยู่หมัด สร้างไอเดียรัฐเปิดเผย

ปัญหาคอร์รัปชัน เกิดจากความไม่โปร่งใส
ประชาชนอยากร่วมตรวจสอบก็เข้าถึงข้อมูลได้ยาก

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT
ขอชวนคนรุ่นใหม่ที่มีไฟอยากเปลี่ยนแปลง
ร่วมออกไอเดีย ออกแบบเครื่องมือใหม่ยกแผง
เปิดเผยข้อมูลแบบง่าย ๆ ให้ประชาชนร่วมจับตา

ร่วมสร้างรัฐโปร่งใส...