Training

Home>Training

ข้อควรระวังในการทำแบบทดสอบ (Pre-test)

2020-05-20T13:39:25+07:00May 7th, 2020|, |

หากกด submit แล้ว ระบบจะ lock ไม่ให้เข้าสอบใหม่ แต่หากยังไม่ submit สามารถเข้าสู่การทดสอบได้อีก โดยจะต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนการกรอกข้อมูล (ใช้เวลาการทดสอบประมาณ 30 นาที)

คนเดียวกันสามารถสมัครเรียนหลายหลักสูตรได้หรือไม่

2020-05-20T13:38:33+07:00May 7th, 2020|, |

สามารถทำได้ แต่ขอให้สมัครเรียนต่างช่วงเวลากัน และแนะนำให้เรียน Basic Data Engineering เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานทาง technology ก่อน แล้วค่อยเรียน Hands-on Data Science and Machine Learning เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์  

Go to Top