Training Courses

Home>Training>Training Courses

การขอเข้ารับฟังการอบรมแบบ Observation สามารถทำได้หรือไม่

2020-05-20T13:42:40+07:00May 7th, 2020|, |

ไม่สามารถอนุญาตได้ เนื่องจากมีผลกระทบกับจำนวนยอดผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งผูกกับตัวบ่งชี้ของโครงการ

การขอเปลี่ยน section สามารถทำได้หรือไม่

2020-05-20T13:25:42+07:00May 7th, 2020|, |

ทำได้ แต่ควรมีเหตุผลความจำเป็น โดยมีเงื่อนไขเบื้องต้น ดังนี้ ​ >> กรณีทั่วไป ขอให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเปิด section อย่างน้อย 1 วัน โดย section ที่จะจัดให้เปลี่ยนแปลงได้ต้องเป็น section ที่จัดการเรียนการสอนในระดับความสามารถเดียวกับของผู้เรียน (หรือต่ำกว่า) ทั้งนี้ในรอบแรกการเปลี่ยน section จะขอเปลี่ยนให้เข้าเรียนในรอบถัดได้ (เดือน ก.ค. หรือ ส.ค.) ​ >> กรณีการขอเปลี่ยนหลังจากที่ได้เริ่มต้นเรียนไปแล้ว

คนเดียวกันสามารถสมัครเรียนหลายหลักสูตรได้หรือไม่

2020-05-20T13:38:33+07:00May 7th, 2020|, |

สามารถทำได้ แต่ขอให้สมัครเรียนต่างช่วงเวลากัน และแนะนำให้เรียน Basic Data Engineering เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานทาง technology ก่อน แล้วค่อยเรียน Hands-on Data Science and Machine Learning เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์  

Go to Top