FAQ2020-10-02T14:50:40+07:00

FAQ

Training – Registration & Cancellation

การทำแบบทดสอบ (Pre-test) มีการทดสอบเนื้อหาอะไรบ้าง2020-05-20T15:35:33+07:00

Data Science
ทดสอบด้านตรรกะการเขียนโปรแกรม และความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น

Data Engineering
ทดสอบด้านตรรกะการเขียนโปรแกรม และความรู้ด้านฐานข้อมูล

หน่วยงานที่ประสงค์จะส่งรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบฯ ต้องทำอย่างไรบ้าง2020-05-20T14:57:16+07:00
 1. ให้ทำหนังสือภายใน เสนอให้อธิบดี หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย เพื่อเห็นชอบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ​
 2. แจ้งรายชื่อมายัง GBDi ตามแบบฟอร์มและวิธีการที่ระบุตาม QR code หมายเลข 1 ที่ปรากฎในหนังสือเชิญ หรือ ที่นี่
  ในการนี้อาจ upload แนบเอกสารหรือหลักฐานการให้ความเห็นชอบฯ มาด้วยก็ได้
หากเข้ารับการทดสอบแล้ว จะขอทราบผลการทดสอบได้ที่ไหนและอย่างไร2020-05-20T15:34:37+07:00

แต่ละหลักสูตรจะประกาศผลการทดสอบตามวันเวลาที่ระบุไว้ตามรายละเอียดในข้อมูลของหลักสูตรที่นี่

ทั้งนี้ ผลการทดสอบจะมีการประกาศผ่าน 3 ช่องทางคือ

 1. ทาง QR code หมายเลข 3 ที่ปรากฎในหนังสือเชิญ
 2. ทาง email ที่ทางผู้สมัครได้ให้ไว้
 3. ทางประกาศบน เว็บไซต์
คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้เข้าเรียนในหลักสูตรมีอะไรบ้าง2020-05-20T13:44:48+07:00

คุณสมบัติที่จำเป็นสามารถแจกแจงเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้

 1. มีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรกำหนดใน ข้อมูลหลักสูตร ที่ทำการสมัคร
 2. ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่หลักสูตรนั้น ๆ กำหนดไว้
 3. มีความมุ่งมั่นตั้งใจและสามารถเข้าเรียนได้อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการอบรม (พิจารณาจากใบสมัคร)
 4. มีโอกาสนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (พิจารณาจากใบสมัครและข้อเสนอโจทย์)
ข้อควรระวังในการทำแบบทดสอบ (Pre-test)2020-05-20T13:39:25+07:00

หากกด submit แล้ว ระบบจะ lock ไม่ให้เข้าสอบใหม่

แต่หากยังไม่ submit สามารถเข้าสู่การทดสอบได้อีก โดยจะต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนการกรอกข้อมูล (ใช้เวลาการทดสอบประมาณ 30 นาที)

หากทำแบบทดสอบ (Pre-test) ไม่ผ่าน สามารถสอบใหม่ได้หรือไม่2020-05-20T13:43:26+07:00

ไม่สามารถทำได้ แต่สามารถทำการลงทะเบียนสมัครและทำแบบทดสอบได้ใหม่ สำหรับในรอบการรับสมัครถัดไป

ใน 1 ส่วนราชการ สามารถส่งผู้เข้ารับการอบรมได้กี่ท่าน2020-05-20T13:32:04+07:00

สามารถส่งผู้เข้ารับการอบรมได้มากกว่า คน
ทั้งนี้หากผู้ที่สอบผ่านมีมากกว่า 
คน ทาง GBDi ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดกลุ่มเรียนตามระดับคะแนน และตามสัดส่วนของแต่ละหน่วยงาน 

Training – Courses

การขอเปลี่ยน section สามารถทำได้หรือไม่2020-05-20T13:25:42+07:00

ทำได้ แต่ควรมีเหตุผลความจำเป็น โดยมีเงื่อนไขเบื้องต้น ดังนี้

>> กรณีทั่วไป ขอให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเปิด section อย่างน้อย 1 วัน โดย section ที่จะจัดให้เปลี่ยนแปลงได้ต้องเป็น section ที่จัดการเรียนการสอนในระดับความสามารถเดียวกับของผู้เรียน (หรือต่ำว่า) ทั้งนี้ในรอบแรกการเปลี่ยน section จะขอเปลี่ยนให้เข้าเรียนในรอบถัดได้ (เดือน ก.ค. หรือ ส.ค.)

>> กรณีการขอเปลี่ยนหลังจากที่ได้เริ่มต้นเรียนไปแล้ว จะพิจารณาเหตุผลความจำเป็นรายกรณี โดยจะต้องมีจดหมายรับรองจาก ผบ. / หน่วยงานต้นสังกัด แสดงเหตุผลอันจำเป็น รวมทั้งเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดระดับความสามารถของผู้เรียนด้วย

รูปแบบการจัดอบรมเป็นอย่างไร2020-05-20T13:26:02+07:00

เป็นการจัดอบรมแบบออนไลน์ วิทยากรบรรยายสด และมีสื่อการเรียนการสอน รวมถึง workshop ให้ฝึกปฏิบัติ

การขอเข้ารับฟังการอบรมแบบ Observation สามารถทำได้หรือไม่2020-05-20T13:42:40+07:00

ไม่สามารถอนุญาตได้ เนื่องจากมีผลกระทบกับจำนวนยอดผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งผูกกับตัวบ่งชี้ของโครงการ

การเรียนซ้ำ 2 รอบสามารถทำได้หรือไม่2020-05-20T13:35:06+07:00

ไม่สามารถอนุญาตได้ เนื่องจากจะทำให้ผู้อื่นเสียโอกาสในการเข้าถึงการพัฒนา

คนเดียวกันสามารถสมัครเรียนหลายหลักสูตรได้หรือไม่2020-05-20T13:38:33+07:00

สามารถทำได้

แต่ขอให้สมัครเรียนต่างช่วงเวลากัน
และแนะนำให้เรียน Basic Data Engineering เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานทาง technology ก่อน แล้วค่อยเรียน Hands-on Data Science and Machine Learning เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์  

หากประสงค์จะขอดูผลคะแนนทดสอบจะต้องดำเนินการอย่างไร2020-05-20T14:16:16+07:00

ให้ผู้สมัครติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอดูเป็นรายบุคคลภายหลังจากการประกาศผลแล้ว 

Go to Top