เป็นการจัดอบรมแบบออนไลน์ วิทยากรบรรยายสด และมีสื่อการเรียนการสอน รวมถึง workshop ให้ฝึกปฏิบัติ