ทำได้ แต่ควรมีเหตุผลความจำเป็น โดยมีเงื่อนไขเบื้องต้น ดังนี้

>> กรณีทั่วไป ขอให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเปิด section อย่างน้อย 1 วัน โดย section ที่จะจัดให้เปลี่ยนแปลงได้ต้องเป็น section ที่จัดการเรียนการสอนในระดับความสามารถเดียวกับของผู้เรียน (หรือต่ำว่า) ทั้งนี้ในรอบแรกการเปลี่ยน section จะขอเปลี่ยนให้เข้าเรียนในรอบถัดได้ (เดือน ก.ค. หรือ ส.ค.)

>> กรณีการขอเปลี่ยนหลังจากที่ได้เริ่มต้นเรียนไปแล้ว จะพิจารณาเหตุผลความจำเป็นรายกรณี โดยจะต้องมีจดหมายรับรองจาก ผบ. / หน่วยงานต้นสังกัด แสดงเหตุผลอันจำเป็น รวมทั้งเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดระดับความสามารถของผู้เรียนด้วย