สามารถทำได้

แต่ขอให้สมัครเรียนต่างช่วงเวลากัน
และแนะนำให้เรียน Basic Data Engineering เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานทาง technology ก่อน แล้วค่อยเรียน Hands-on Data Science and Machine Learning เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์