1. ให้ทำหนังสือภายใน เสนอให้อธิบดี หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย เพื่อเห็นชอบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ​
  2. แจ้งรายชื่อมายัง GBDi ตามแบบฟอร์มและวิธีการที่ระบุตาม QR code หมายเลข 1 ที่ปรากฎในหนังสือเชิญ หรือ ที่นี่
    ในการนี้อาจ upload แนบเอกสารหรือหลักฐานการให้ความเห็นชอบฯ มาด้วยก็ได้