ให้ผู้สมัครติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอดูเป็นรายบุคคลภายหลังจากการประกาศผลแล้ว