คุณสมบัติที่จำเป็นสามารถแจกแจงเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้

  1. มีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรกำหนดใน ข้อมูลหลักสูตร ที่ทำการสมัคร
  2. ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่หลักสูตรนั้น ๆ กำหนดไว้
  3. มีความมุ่งมั่นตั้งใจและสามารถเข้าเรียนได้อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการอบรม (พิจารณาจากใบสมัคร)
  4. มีโอกาสนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (พิจารณาจากใบสมัครและข้อเสนอโจทย์)