สามารถส่งผู้เข้ารับการอบรมได้มากกว่า คน
ทั้งนี้หากผู้ที่สอบผ่านมีมากกว่า 
คน ทาง GBDi ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดกลุ่มเรียนตามระดับคะแนน และตามสัดส่วนของแต่ละหน่วยงาน