June 2, 2020

Online

Organized By

GBDi team

ประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิ์ เข้าอบรม
(รอบยืนยันการเข้าร่วม)
หลักสูตร Hands-on Data Science and Machine Learning
รายละเอียดหลักสูตร
Click!
  • กลุ่มที่ 1 อบรมวันที่ 12, 15, 16, 22, 23, 29, 30 มิ.ย. และ 1, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 24(ครึ่งวัน), 27(ครึ่งวัน) ก.ค. 2563
  • กลุ่มที่ 2 อบรมวันที่ 11, 12, 15, 18, 19, 25, 26 มิ.ย.; 3, 7, 8, 13, 14 ก.ค. และ 3, 4, 5 ส.ค. 2563
  • กลุ่มที่ 3 อบรมวันที่ 24-28, 31 ส.ค. และ 1-4, 7-8, 14-16 ก.ย. 2563
  • กลุ่มที่ 4 อบรมวันที่ 28 ส.ค.; 4, 11, 18, 25 ก.ย.; 2, 9, 16, 30 ต.ค. และ 6, 13, 17, 20, 24, 27 พ.ย. 2563
  • กลุ่มที่ 5 อบรมวันที่ 30 ก.ย.; 7, 14, 21, 28 ต.ค.; 4, 13, 20, 27 พ.ย. และ 4, 9, 16, 21-23 ธ.ค. 2563
  • กลุ่มที่ 6 อบรมวันที่ 21, 24, 30 ก.ย.; 7, 12, 22, 27, 29 ต.ค.; 17, 20, 24, 27 พ.ย. และ 23-25 ธ.ค. 2563
*โปรแกรมที่ต้องใช้สำหรับการอบรมแบบ Live Classroom รวมถึงโปรแกรมที่ต้องใช้ในการอบรม จะแจ้งทางอีเมลให้ผู้อบรมทราบก่อนวันเริ่มทำการอบรม
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมได้ทางด้านล่าง หรือดู เอกสาร
สังกัดกระทรวง
หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล
รหัสอ้างอิง
กระทรวงการคลัง
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
จันจิรา ศรีสมบูรณ์
DS6301-001
กระทรวงการคลัง
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
สุรีย์ จตุรพิธพรสกุล
DS6301-003
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา
กัลยาวรรณ สุวรรณวงศ์
DS6301-004
กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ธิติพร ยงชัยหิรัญ
DS6301-005
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การเคหะแห่งชาติ
ปฎิมา ชัยมังคลานนท์
DS6301-006
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ฝ่ายบริหารสินเชื่อและหนี้
นรินทร์รัตน์ จริยรัตน์ไพศาล
DS6301-007
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ชูศักดิ์ กอนดี
DS6301-008
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
กษิดิ์เดช บุรถาวร
DS6301-009
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ธนกฤต สาธร
DS6301-010
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธนาวี ขอสุข
DS6301-011
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
นัยนา เปลี่ยนผัน
DS6301-012
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
พักตร์วิภา สุทธิวารี
DS6301-013
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กิตติยา รินเพ็ง
DS6301-014
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี
หทัยชนก สกุณี
DS6301-015
กระทรวงคมนาคม
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ศาตนันท์ ดวงนิล
DS6301-016
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
เทอดศักดิ์ พงษ์สุรียนันท์
DS6301-017
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ยุทธนา ศิลาคำ
DS6301-018
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
วรุตม์ อนุเรือง
DS6301-019
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง
ประภัสสร คำเขื่อน
DS6301-020
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
มุกดารัตน์ สุวรรณรัตน์
DS6301-021
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ธัญสินี ทิมศรี
DS6301-022
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ธาราทิพย์ ประพันธ์พจน์
DS6301-023
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
นิพัทธ์ กลั่นเจริญ
DS6301-024
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
พลากร ดวงเกตุ
DS6301-025
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง
DS6301-026
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
วงศกร ทองพัด
DS6301-027
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
วิชาญ ชูรัตน์
DS6301-028
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
วิไลวรรณ รัตนโกสม
DS6301-029
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ จังหวัดกำแพงเพชร
แสงเดือน เทพกุล
DS6301-030
กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
วรางคณา พวงแก้ว
DS6301-032
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร
สุริยะ สมศิริ
DS6301-033
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้านครหลวง
ปิยวัฒน์ อยู่สอน
DS6301-034
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
ภาคภูมิ น้อยวรรณะ
DS6301-035
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานจังหวัดแพร่
กิตติศักดิ์ ฉัตรเทวินทภรณ์
DS6301-036
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ดาราทัด ลิมปัชโยพาส
DS6301-037
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เทพกร ภักดีชุมพล
DS6301-038
กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ระพีพัฒน์ มาตย์วังแสง
DS6301-039
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ณัฐิวุฒิ อินทา
DS6301-040
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นิภาพร ปานเพชร
DS6301-041
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
บุศรินทร์ พิจอมบุตร
DS6301-042
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย
เดชา ณ ลำปาง
DS6301-045
กระทรวงแรงงาน
สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน
อานุภาพ งีสันเทียะ
DS6301-046
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ยงยุทธ มะนัส
DS6301-047
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
สาทิตย์ จักรเทพวงศ์
DS6301-049
กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
นฤมล เชี่ยวชาญ
DS6301-050
กระทรวงสาธารณสุข
องค์การเภสัชกรรม
กฤติน พุกกะเวส
DS6301-051
กระทรวงสาธารณสุข
องค์การเภสัชกรรม
วไลพร คงทอง
DS6301-052
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ
DS6301-053
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
พัชรวรรณ พงศ์ศรีศุภกร
DS6301-054
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
สรณัฐ ศรีเจริญ
DS6301-055
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
กนกอร จิระนภารัตน์
DS6301-056
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ภคิน แสนพิพิธ
DS6301-057
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ศิริโรจน์ อินทร์ประสิทธิ์
DS6301-058
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
พจนารถ วรรณฟู
DS6301-059
หน่วยงานอิสระ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
รัตนชัย ช่อผกา
DS6301-060
กระทรวงคมนาคม
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ไทประยงค์ วรสุวรรณาทร
DS6301-061
กระทรวงมหาดไทย
การประปานครหลวง
พิชยา เขมวัฒนกุล
DS6301-062
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
วินัย มะยมทอง
DS6301-063
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
อารีย์ เพ่งไพฑูรย์
DS6301-064
สังกัดกระทรวง
หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล
รหัสอ้างอิง
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
เพชรรัตน์ วิริยะขัตติยาภรณ์
DS6302-001
กระทรวงการคลัง
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
นิษฐานิษฐ์ ศุทธิสมบูรณ์
DS6302-002
กระทรวงการคลัง
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ยศนรินทร์ เชื้อนิล
DS6302-003
กระทรวงการคลัง
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
วรสิทธิ์ พนาวรกิจ
DS6302-004
กระทรวงการคลัง
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
อิทธิพัทธ์ ผลเพิ่ม
DS6302-005
กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
วชิรวิทย์ ศรีประวัติ
DS6302-006
กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
วิชชุดา ปุณยกนก
DS6302-007
กระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน
ชลิตา ลิขนะนันท์
DS6302-008
กระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน
รติรัตน์ คล้ายเข็ม
DS6302-009
กระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน
ราสิพล ขันทอง
DS6302-010
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การเคหะแห่งชาติ
คเชนทร์ ศุกรเวทย์ศิริ
DS6302-011
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การเคหะแห่งชาติ
ทรรณชิต เอี่ยมจิต
DS6302-012
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การเคหะแห่งชาติ
ประภาพรรณ สถานดี
DS6302-013
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การเคหะแห่งชาติ
ปัญจวุฒิ อจระสิงห์
DS6302-014
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การเคหะแห่งชาติ
วสันต์ เกษรกุล
DS6302-015
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การเคหะแห่งชาติ
สุทธิลักษณ์ พึ่งผลพฤกษ์
DS6302-016
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ยุภนันท์ สมปาง
DS6302-017
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ณรธัชพงษ์ มีเชื้อ
DS6302-018
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
กรุณา เลห์มันน์
DS6302-019
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
กฤช เศรษฐรังสรรค์
DS6302-020
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
จักรกฤษณ์ ถาวรกฤษ
DS6302-021
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
จิตฐิโมกฬ์ จิรธนาเกษมศานติ์
DS6302-022
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
เยาวภา มณีฉาย
DS6302-023
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
วรรณนิศา รอดโอ
DS6302-024
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
วิชยุตม์ หนูนิล
DS6302-025
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
อภิเดช ชวนกระโทก
DS6302-026
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
อังสนา เพชรศักดิ์วงศ์
DS6302-027
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ณัฐธัญ กวางแก้ว
DS6302-028
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ภาคภูมิ แก้วแกมทอง
DS6302-029
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรัณย์ ขำสมบัติ
DS6302-030
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
ธนพล เขียวพุ่มพวง
DS6302-031
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
สุภามาศ พรหมใจรักษ์
DS6302-032
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ณัฐพงศ์ ทิพย์สกุลปัญญา
DS6302-033
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ธานินทร์ พาชิยานุกูล
DS6302-034
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศิรยศ มหาขันธ์
DS6302-035
กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ฉัตรสุดา ถาวรสถิตย์วงศ์
DS6302-036
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
จุฑามาศ เพิ่มกาญจนา
DS6302-038
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นิภาพร อุ่นบรรเทิง
DS6302-039
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ปรวัน จันทรังษี
DS6302-040
กระทรวงแรงงาน
สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ณัฐพล หาจันดา
DS6302-041
กระทรวงแรงงาน
สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ทยาพร รอดสาย
DS6302-042
กระทรวงแรงงาน
สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
วลัยพร ศรีประดิษฐ
DS6302-043
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ชัชวาลย์ สุขพรสวรรค์
DS6302-044
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เรวดี พิทยากร
DS6302-045
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
วุฒิพงษ์ กองทอง
DS6302-046
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
สุจิตร คงจันทร์
DS6302-047
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
อานันท์ กรุดเนียม
DS6302-048
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ณรงค์เดช เจริญเสาวภาคย์
DS6302-049
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธาริศ วสุพงศ์โสธร
DS6302-050
ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน
รัชฎาภรณ์ ทองบัว
DS6302-051
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
นลิน นิลผึ้ง
DS6302-052
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
บุษรา มุกดาสกุลภิบาล
DS6302-053
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
โพชฌงค์ จันทรศิริ
DS6302-054
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
อนันต์ สิทธิวัฒนานนท์
DS6302-055
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ภัทรียา คะลีล้วน
DS6302-056
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ภูวนาถ หงษ์ร่อน
DS6302-057
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
สิรามล ขุนไชย
DS6302-058
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ชัยวัฒน์ ประภานวรัตน์
DS6302-059
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สราญจิต สุวัฒนานันท์
DS6302-060
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ศิวพร เหลืองอมรศักดิ์
DS6302-061
สังกัดกระทรวง
หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล
รหัสอ้างอิง
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
กิติคุณ จงเสรีกิจ
DS6303-001
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
ฐิติ คุณาวุฒิตระกูล
DS6303-002
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
พงศธร อันตะริกานนท์
DS6303-003
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
พันแสง ศิริเพ็ง
DS6303-004
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
วรวิทย์ คลังแสง
DS6303-005
กระทรวงการคลัง
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
นิสรา วงศ์อุทัย
DS6303-006
กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ชวลิต พฤกษ์ชาติดิลก
DS6303-007
กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
วศิน เสียงสุทธิวงศ์
DS6303-008
กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
อริสา ฉัตรไชยเดช
DS6303-009
กระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน
จิรชัย สุวรรณสาร
DS6303-011
กระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน
ชณัญญา โชคชัชวาลกุล
DS6303-012
กระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน
พิราวรรณ ไชยะโม
DS6303-013
กระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน
สันติชัย เทพบุรี
DS6303-014
กระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน
อัจฉรา ธานีกุล
DS6303-015
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ขวัญชนก ลิ่มบัณฑิต
DS6303-016
กระทรวงการต่างประเทศ
ศูนย์บริหารข้อมูลการกงสุลและสารสนเทศ
จิดาภา ดำรงค์สมบัติ
DS6303-017
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รัชนิดา รักกาญจนันท์
DS6303-018
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สุภาพร ศรีชัยภูมิ
DS6303-019
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
บุษกร อำไพพัสตร์
DS6303-020
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ปวีณา ฉายอรุณ
DS6303-021
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
สุพนิดา อารยเมธี
DS6303-022
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
กุลธิดา กุลเกษ
DS6303-023
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
ธนายุทธ ปิ่นรัตน์
DS6303-024
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา
คเชนทร์ อึ่งสกุล
DS6303-025
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
นพดล สำลีร่วง
DS6303-026
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
นิตยา ปะอินทร์
DS6303-027
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สุกัญญา บรรดาศักดิ์
DS6303-028
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สุภิญญา คำมั่น
DS6303-029
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
โสภิดา ฉิมแสง
DS6303-030
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
อัยรดา พบพิทักษ์
DS6303-031
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ณัชพล วงษ์วันทนีย์
DS6303-032
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปฏิภาณ ธูปแพ
DS6303-033
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปณยา สุดตา
DS6303-034
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ศุภากร ทรงสิทธิ์
DS6303-036
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ
กรองทอง แก้วบุญเรือง
DS6303-037
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ (จ.ยะลา)
เพ็ญจันทร์ ศรีเกตุ
DS6303-038
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
อภิชาติ จายะพันธุ์
DS6303-039
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ
จินดากร เขื่อนแก้ว
DS6303-040
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา
ปิยพร โลหะวิจารณ์
DS6303-041
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
รุจิรา เศรษฐสมบัติกุล
DS6303-042
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานจังหวัดยะลา
อาลียะห์ ทัดระเบียบ
DS6303-043
กระทรวงมหาดไทย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
สุริยะ ดอเส็น
DS6303-044
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
ธันยาพร กฤษณพันธ์
DS6303-045
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
ประเสริฐวิทย์ นารินนท์
DS6303-046
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
ภัทราภรณ์ โกฏิกุล
DS6303-047
กระทรวงแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ชรัตน์ เทพโซ๊ะ
DS6303-048
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ฐิติยาพร พรหมพิทักษ์
DS6303-049
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นุชรัตน์ ลาภบุญ
DS6303-050
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผ่องพรรณ ขันนารัตน์
DS6303-051
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ธเนศ คำไว
DS6303-052
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ราชนันท์ อนันธวัช
DS6303-053
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รุ่งทิพย์ ศรีบุญชู
DS6303-054
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
มุกดา อามาลีนา
DS6303-055
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์
DS6303-056
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เตชิต ศิริโชติ
DS6303-057
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ธนู ศิรินอก
DS6303-058
ไม่สังกัดกระทรวง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
นุชนารถ ปานทอง
DS6303-059
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
อุดมศักดิ์ มีโชค
DS6303-060
กระทรวงการคลัง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
นลินี เลิศบารมีวงศ์
DS6303-061
กระทรวงการคลัง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
อรรฆพร อ่วมแจง
DS6303-062
สังกัดกระทรวง
หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล
รหัสอ้างอิง
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
บุญฑริกา ยิ้มศิริวัฒนะ
DS6304-001
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
ปริเศษ รัตนภิรมย์
DS6304-002
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
รพีพร จินะ
DS6304-003
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
ศิริลักษณ์ ศิริมังคลา
DS6304-004
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
อรญา สุโมตยกุล
DS6304-005
กระทรวงการคลัง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จิตรานนท์ ตั้งตระกูล
DS6304-006
กระทรวงการคลัง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
รสคนธ์ คงสกุล
DS6304-007
กระทรวงการคลัง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
อาดัม จิกิตศิลปิน
DS6304-008
กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
มาฆะพร ถิรานันท์
DS6304-009
กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
วีริศ ตรีรัตนจารุ
DS6304-010
กระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน
ไกรสร กมลทิพย์ตระกูล
DS6304-011
กระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน
ทักษิณา เอี่ยมศุภมิตร
DS6304-012
กระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน
เมธินี ถุงจันทร์
DS6304-013
กระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน
สุธีรัตน์ นวลชื่น
DS6304-014
กระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน
หนึ่งฤทัย บุญศิริ
DS6304-015
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมการกงสุล
โกสินทร์ สังข์นุ่น
DS6304-016
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมการกงสุล
คมวุฒิ ประจะเนย์
DS6304-017
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมการกงสุล
ฐิติพงษ์ ภูมิโคกรักษ์
DS6304-018
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมการกงสุล
ธีรวุฒิ มงคลสหกุล
DS6304-019
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมการกงสุล
อภิวัฒน์ อินขัด
DS6304-020
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
พิมพ์วดี เชาวลิต อาหวาด
DS6304-021
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
อัครชาพรรณ กวางแก้ว
DS6304-022
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ไพฑูรย์ ระมาตทอง
DS6304-023
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
อัษฎาวุธ นาคทอง
DS6304-024
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ปรัชญ์รวี สงค์ประหยัด
DS6304-027
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พรพนิต ยัณรังษี
DS6304-028
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สันติ ประสงค์อาสา
DS6304-029
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
นนทลี สิริปัญญาวิทย์
DS6304-030
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
บดินทร์ อึ่งทอง
DS6304-031
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
เบญจวรรณ ระหงษ์
DS6304-032
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สถิตย์ พันแสน
DS6304-033
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สลิล ศรีพิลาศ
DS6304-034
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
อัมภาวรรณ ชัยประดิษฐ
DS6304-035
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ
เก่ง พุทธอรุณ
DS6304-036
กระทรวงพาณิชย์
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
จักรพันธ์ บุญมาก
DS6304-037
กระทรวงพาณิชย์
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เจริญศักดิ์ เจริญเลิศ
DS6304-038
กระทรวงพาณิชย์
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
บัณฑิต แก้วงอก
DS6304-039
กระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
พีระไทย พิศาลธรรมนนท์
DS6304-041
กระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ศุภกร หงษ์เงิน
DS6304-042
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้านครหลวง
วิฑูรย์ เทพอำ
DS6304-043
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กฤษณ์ กองสุวรรณ
DS6304-044
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ศิริวิมล สุนทร
DS6304-045
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สิทธิเกียรติ์ ลิ่มศิลา
DS6304-046
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เมธา ศุภนาม
DS6304-047
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จักรพงศ์ รินทะวงศ์
DS6304-048
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เดชาธร เกิดภาพิพัฒน์
DS6304-049
กระทรวงสาธารณสุข
องค์การเภสัชกรรม
สุธี อินผวน
DS6304-050
กระทรวงสาธารณสุข
องค์การเภสัชกรรม
อธิษฐ์ นิลประพันธ์
DS6304-051
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
คนธนันท์ ฉ.โรจน์ประเสริฐ
DS6304-052
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ดลยา เปี่ยมสุวรรณ์
DS6304-053
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
พัชนีวรรณ เชื้อเล็ก
DS6304-054
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
วรพล เรืองศรี
DS6304-055
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
วาสนา จันทร์แดง
DS6304-056
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
สิริวัชร บุญวิชัย
DS6304-057
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สมเจตน์ ทับมา
DS6304-059
หน่วยงานอิสระ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภูมิใจ ตั้งสวัสดิรัตน์
DS6304-060
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พงศ์วิศิษฏ์ สอนเฉลิม
DS6304-061
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ไชยภัทร ริยะกุล
DS6304-062
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
รัตนา สุวรรณวิชนีย์
DS6304-063
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
สุดารัตน์ สายเพียร
DS6304-064
สังกัดกระทรวง
หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล
รหัสอ้างอิง
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
ขันติ เที่ยงตรงจิตต์
DS6305-001
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
จันทรัชต์ อินทร์แก้ว
DS6305-002
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
เด่นศักดิ์ดา ทับทิม
DS6305-003
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
วัลภา นุตโร
DS6305-004
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา
คัมภีรพรรณ คงช่วย
DS6305-005
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา
เนตรยา วุฒิพันธ์
DS6305-006
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา
พนิตเนตร ด้วงดำ
DS6305-007
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กนกพร เนียมศรี
DS6305-008
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กิตติ อรสูญ
DS6305-009
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ณัฏพรรณ โภคบุตร
DS6305-010
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ภัทราวุฒิ แสงศิริ
DS6305-011
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วิษณุ เรืองวิทยานนท์
DS6305-012
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จังหวัดสระบุรี
เปาว์ณรงค์ บัวไชโย
DS6305-013
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
จตุพร ตั้งกาญจนภาสน์
DS6305-014
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติเเห่งชาติ
นาฎสิตางศุ์ ภาวะดี
DS6305-015
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่
อัษฎางค์ พรหมพฤกษ์
DS6305-017
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย
มณีรัตน์ เสนทับพระ
DS6305-018
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
รวีวัลย์ บุญนะกลัมพะ
DS6305-019
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว
วิทวัช ด่านกำจัด
DS6305-021
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี
นันทนา บุญสร้าง
DS6305-022
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ชัชวาลย์ กองน้ำ
DS6305-023
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ชัยพร กวยานนท์
DS6305-024
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
นันทวัฒธ์ สุรชัยธีรโชติ
DS6305-025
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
อรพรรณ กาญจนพันธุ์
DS6305-026
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
อัจฉรา ตันหนึ่ง
DS6305-027
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานรัฐมนตรี
รวริญช์ นาคหาญ
DS6305-028
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ชานนท์ อิ่มแมน
DS6305-029
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ธนิต จันทร์รักษา
DS6305-030
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พลวัชร วรรณศิวพร
DS6305-031
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สุชัญญา สกุลวทัญญู
DS6305-032
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โสณกุล คำนวนชัย
DS6305-033
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
ฐิติภรณ์ ชัยพัฒนาวรรณ
DS6305-034
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ จ.ยะลา
อนัส สุวรรณวงศ์
DS6305-035
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่
ไตรลักษณ์ ตันรัตนกุล
DS6305-036
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่
รชาวดี พวงสุกระ
DS6305-037
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อมฤต บัวน้อย
DS6305-038
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบุรี
พิทยุตม์ กมขุนทด
DS6305-039
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลพบุรี
อายุวัต วงษาบุตร
DS6305-040
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
ปฐมพงษ์ โพธิ์นางรอง
DS6305-041
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา
วัชระ พบพร
DS6305-042
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคใต้ (จ.นครศรีธรรมราช)
ปิยณัฐ กันชาติ
DS6305-043
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ธนัญชัย จงประสพทรัพย์
DS6305-044
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธนวัฒน์ จิตโสภณปัญญา
DS6305-045
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
ภฤศ จิโนวรรณ์
DS6305-046
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
สุภัค วงศ์ไวทยากูร
DS6305-047
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานจังหวัดสงขลา
ฉัตรนภา ประกอบกิจ
DS6305-048
กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานกองทุนยุติธรรม
อรทัย เพชรสันทัด
DS6305-049
กระทรวงแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
สนธยา แก้วมาลัย
DS6305-050
กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปกรณ์ อรุณศรีประดิษฐ์
DS6305-051
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
เชาวนันท์ โสโท
DS6305-053
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ธนิตย์ สุขโข
DS6305-054
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
สมภพ ลายา
DS6305-055
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
จันจิรา ไชยาพร
DS6305-056
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ชัยวัฒน์ อนุจารี
DS6305-057
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ชานิณี นาคบำรุง
DS6305-058
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ณัฏฐพงษ์ ประพัฒน์รังษี
DS6305-059
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ธนกฤต วิเศษมณี
DS6305-060
สำนักงานศาลปกครอง
สำนักงานศาลปกครอง
กรไชย เก่งการ
DS6305-061
องค์กรอิสระ
สำนักงานศาลปกครอง
ภูวนาถ วงษ์อนุ
DS6305-062
สำนักงานศาลปกครอง
สำนักงานศาลปกครอง
สุรเชษฎ์ วงศ์สุวรรณ
DS6305-063
สังกัดกระทรวง
หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล
รหัสอ้างอิง
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
ประวิทย์ บัวคอม
DS6306-001
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
สุรดา ฤกษ์ปฐมศักดิ์
DS6306-002
กระทรวงการคลัง
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ปณิตา ชองกูเลีย
DS6306-003
กระทรวงการคลัง
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
พิเชฐ ด่านไทยนำ
DS6306-004
กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
จิตติพร จันทร์หอม
DS6306-005
กระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน
พิชญุตม์ ทองจันทร์
DS6306-006
กระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน
ศิวดาติ์ คงกัน
DS6306-007
กระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน
ศิวิมล เย็นไสว
DS6306-008
กระทรวงการคลัง
ธนาคารอิสลาม
ประพลเวท บุญประเสริฐ
DS6306-009
กระทรวงการคลัง
ธนาคารอิสลาม
เฟาเซีย เกษตรกาลาม์
DS6306-010
กระทรวงการคลัง
ธนาคารอิสลาม
มานพ มิตรวิชัย
DS6306-011
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
นภา แซ่กั๊ว
DS6306-012
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การเคหะแห่งชาติ
พรหมปกรณ์ อภิรักษ์สุขุมาล
DS6306-013
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การเคหะแห่งชาติ
วรวรรธน์ รัตรสาร
DS6306-014
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การเคหะแห่งชาติ
สุเมธ เพ็ชรนิล
DS6306-015
กระทรวงคมนาคม
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ปุญญพัฒน์ แสงจันทร์
DS6306-017
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
เกรียงไกร สังข์นาค
DS6306-018
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ปิยธิดา นาขุนทด
DS6306-019
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
วุทธิพงศ์ ปุพเพตะนันท์
DS6306-020
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ศรินท์พร จอโภชาอุดม
DS6306-021
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ขวัญมนัส ธรรมทวีนันท์
DS6306-022
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
วีระวัฒน์ ดาริชาติ
DS6306-023
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ศราวุฒิ ศรีทอง
DS6306-024
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สิริภักดิ์ ศรีศิลารักษ์
DS6306-025
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
อภิชาติ อุทธา
DS6306-026
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
อาทิตย์ กระออมแก้ว
DS6306-027
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คมสันต์ แน่นอุดร
DS6306-028
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ณัฐธนพงศ์ คงตระกูล
DS6306-029
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทักษ์ดนัย ทองศรี
DS6306-030
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ธนพร รุ่งพิชญนุกูล
DS6306-031
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วีระยุทธ กรองมาลัย
DS6306-032
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เอกชัย อัษฎามระ
DS6306-033
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
ณัฐพงศ์ วิชัยศรี
DS6306-034
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
วุฒิศักดิ์ ปฐมศาสตร์
DS6306-035
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชนิภา อุทัยแพน
DS6306-036
กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วัลลภ สมสู่
DS6306-037
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
ธนกาญจน์ ว่องลีลาเศรษฐ์
DS6306-038
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กมลวรรณ กวีรัตนธนะ
DS6306-039
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
จิราภรณ์ อุปละ
DS6306-040
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ชลวรรณ เรืองพงษ์
DS6306-041
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ฐนันท์ณัฐ พันธ์เมฆากุล
DS6306-042
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ศรีนาถ โพธิ์พุทธชัย
DS6306-043
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สัญญา วาสพกานต์
DS6306-044
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ภาณุพงศ์ สงวนประเสริฐ
DS6306-045
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
มนัญญา ไชยทองศรี
DS6306-046
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โยธิน คำนนท์
DS6306-047
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โชคนิธิ นาคเมธี
DS6306-048
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กฤตยา ศักดิ์อมรสงวน
DS6306-049
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ณัฐวดี โพธิ์กะสังข์
DS6306-050
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประวีณาภรณ์ อรุณรัตน์
DS6306-051
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
วัฒนา อุไกรหงสา
DS6306-052
ตาม พรบ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ธนะศักดิ์ แก้วชมภู
DS6306-053
ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน
จตุรงค์ พนมพิทักษ์
DS6306-054
สำนักนายกรัฐมนตรี
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
สหยศ มีสอน
DS6306-055
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
เปรมิกา เหมะนัค
DS6306-056
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
วรเชษฐ์ จันทร์บุญนาค
DS6306-057
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
วีรยุทธ แซ่ซือ
DS6306-058
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ
กษิดิศ สรรพวิทยกุล
DS6306-059
องค์กรอิสระ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
อรณัฐ มณีนาค
DS6306-060
กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
วิทวัส ขัดทาน
DS6306-061
องค์กรอิสระ
สำนักงานศาลปกครอง
กรกช เอียดจงดี
DS6306-062