November 27, 2020 9:00 AM / 4:00 PM

ตารางอบรมหลักสูตร
Hands-on Data Science and Machine Learning
กลุ่มที่ 5
อบรมวันที่ 30 ก.ย.; 7, 14, 21, 28 ต.ค.; 4, 13, 20, 27 พ.ย. และ 4, 9, 16, 21-23 ธ.ค. 2563
จัดสอนโดยทีมอาจารย์จาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT.MU)
รายละเอียดหลักสูตร
Click!