October 30, 2020 9:00 AM / 4:00 PM

ตารางอบรมหลักสูตร
Hands-on Data Science and Machine Learning
กลุ่มที่ 4
อบรมวันที่ 28 ส.ค.; 4, 11, 18, 25 ก.ย.; 2, 9, 16, 30 ต.ค. และ 6, 13, 17, 20, 24, 27 พ.ย. 2563
จัดสอนโดยทีมอาจารย์จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ENG.KU)
รายละเอียดหลักสูตร
Click!