September 7, 2020 9:00 AM / 4:00 PM

ตารางอบรมหลักสูตร
Hands-on Data Science and Machine Learning
กลุ่มที่ 3
อบรมวันที่ 24-28, 31 ส.ค. และ 1-4, 7-8, 14-16 ก.ย. 2563
จัดสอนโดยทีมอาจารย์จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (SCI.KU)
รายละเอียดหลักสูตร
Click!