September 10, 2020 9:00 AM / 4:00 PM

ตารางอบรมหลักสูตร
Basic Data Engineering
กลุ่มที่ 3
อบรมวันที่ 10, 11, 14, 17, 18, 19 ส.ค.; 10, 11, 17, 18, 24, 25 ก.ย. 2563
จัดสอนโดยทีมอาจารย์จาก สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi)
รายละเอียดหลักสูตร
Click!