July 22, 2021 All Day

The Quarter Ladprao by UHG

80 Lat Phrao Rd, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900

02 056 2999

Organized By

GBDi team

Hands-on Data Science and Machine Learning

หลักสูตรพื้นฐานทางด้านวิทยาการข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง
หัวข้อการอบรม
  1. Introduction to data science and analytic thinking
  2. Data science with basic Python programing
  3. Introduction to statistics
  4. Exploratory data analysis
  5. Basic machine learning
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากรของรัฐ
ผู้เข้ารับการอบรมจำเป็นต้องมีทักษะภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาใดก็ได้) หรือ SPSS หรือ Macro ใน Excel โดยผ่านการทดสอบด้านตรรกะการเขียนโปรแกรม และความรู้ทางสถิติเบื้องต้น
ระยะเวลาในการอบรม
วันที่ 6, 13, 14, 20, 21, 27, 28 ก.ย. 2564
เวลา 09.00-16.00 น.
(ใช้เวลาการอบรม 7 วัน วันละ 6 ชม. รวมทั้งสิ้น 42 ชั่วโมง)
สถานที่จัดอบรม
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซอยลาดพร้าว 4
(หากสถานการณ์ Covid-19 ยังไม่คลี่คลาย จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรมเป็นแบบออนไลน์)
สมัครเข้าร่วมอบรม และทำแบบทดสอบวัดทักษะ
ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ส.ค. 2564
สมัครเข้ารับการอบรม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 23 ส.ค. 2564
ทาง gbdi.depa.or.th
ใบประกาศนียบัตร แบ่งเป็น 2 ประเภท
  1. Certificate of Participation (เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80%)
  2. Certificate of Achievement (เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% และผ่านการประเมินผลการอบรม)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-026-2333 Ext.2525
Email: [email protected]
Website: gbdi.depa.or.th
ดำเนินงานโดย
สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.)
Government Big Data Institute (GBDi)