July 13, 2020 9:00 AM / 4:00 PM

ตารางอบรมหลักสูตร
Hands-on Data Science and Machine Learning
กลุ่มที่ 1
อบรมวันที่ 12, 15, 16, 22, 23, 29, 30 มิ.ย. และ 1, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 24 (ครึ่งวัน), 27 (ครึ่งวัน) ก.ค. 2563
รายละเอียดหลักสูตร
Click!