Introduction to Geographic Information System (GIS)

3 days

  1. ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมและข้อมูลภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้
  2. ผู้เรียนสามารถนำเข้า สืบค้น ปรับปรุง แก้ไขและจัดการฐานข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศได้
  3. ผู้เรียนสามารถเข้าใจระบบแผนที่ ระบบพิกัด มาตรส่วน ทิศทาง ระยะทางในแผนที่
  4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เชิงพื้นที่ขั้นต้นได้
  5.  
  1. หลักการพื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  2. การจัดการข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ และเครื่องมือทางภูมิสารสนเทศ
  3. การสร้างแผนที่
  4. การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ขั้นต้น

ไม่มี

Tell us if you are interested!

You will be contacted when the class is available.