Geospatial Big Data with Google Earth Engine (GEE)

3 days

  1. ผู้เรียนเข้าใจพื้นฐานการรับรู้ระยะไกลได้
  2. ผู้เรียนสามารถจัดการข้อมูล สืบค้น วิเคราะห์ข้อมูลผ่าน GEE ได้
  1. หลักการพื้นฐานการรับรู้ระยะไกล
  2. Google Earth Engine (GEE) พื้นฐาน
  3. Google Earth Engine Image Collections
  4. การจัดการข้อมูลใน GEE
  5. การวิเคราะห์ข้อมูลใน GEE

ผู้เข้ารับการอบรมจำเป็นต้องผ่านหลักสูตรภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (Basic GIS) หรือเทียบเท่า หรือมีความรู้พื้นฐานทางด้านภูมิสารสนเทศ

Tell us if you are interested!

You will be contacted when the class is available.