Information Design Applied to Data Science

2 days

 1. ผู้เรียนเข้าใจหลักการของข้อมูลขนาดใหญ่ และหลักการของการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 2. ผู้เรียนเข้าใจหลักการของ Digital Transformation กระบวนการ และแนวทางการดำเนินการ
 3. ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการในการจัดทำโครงการด้านการใช้ประโยชน์ข้อมูล และสามารถตั้งโจทย์ปัญหาด้านข้อมูลตามบริบทของงาน
 1. Introduction to Big Data
 2. Introduction to data analytics
 3. Digital transformation and case studies
 4. Design thinking for data products
 5. Data project management
 6. Special topics เลือกจากหัวข้อดังต่อไปนี้ โดยให้เกี่ยวข้องกับบริบทของผู้เรียน
   • การวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Analytics)
   • การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistics Analytics)
   • การวิเคราะห์การเงิน (Financial Analytics)
   • การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Risk Analytics)
   • การวิเคราะห์เศรษฐมิติ (Econometric Analysis)
   • การวิเคราะห์ประชากร (Demographic Analysis)
   • การวิเคราะห์การตลาด (Marketing Analytics)

ไม่มี

Tell us if you are interested!

You will be contacted when the class is available.