Fundamentals of Data Governance

0.5 days

  1. ผู้เรียนเข้าใจหลักการของธรรมภิบาลข้อมูล กระบวนการ กรอบและมาตรฐานในการจัดทำธรรมภิบาลข้อมูล
  2. ผู้เรียนเข้าใจหลักการของชุดข้อมูล บัญชีข้อมูล และระบบบัญชีข้อมูล ประโยชน์ของบัญชีข้อมูล
  1. Introduction to Data Governance
  2. Introduction to Data Catalog

ไม่มี

Tell us if you are interested!

You will be contacted when the class is available.