Fundamentals of Big Data Analytics

0.5 days

  1. ผู้เรียนเข้าใจหลักการของข้อมูลขนาดใหญ่ คุณลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ และเทคนิคในการบริหารจัดการข้อมูลเบื้องต้น
  2. ผู้เรียนเข้าใจหลักการของการวิเคราะห์ข้อมูล ประเภทของการวิเคราะห์ของข้อมูล เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้
  3. ผู้เรียนเข้าใจการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ โดยการเรียนรู้ผ่านตัวอย่างกรณีศึกษา
  1. Introduction to Big Data
  2. Introduction to data analytics
  3. Data-driven for decision making and case studies

ไม่มี

Tell us if you are interested!

You will be contacted when the class is available.