Data Science in Healthcare

9 days

  1. ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจลักษณะของข้อมูลทางการแพทย์แต่ละประเภท และสรุปผลเชิงสถิติจากข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
  2. ผู้เรียนสามารถสร้างโมเดลวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ได้
  3. ผู้เรียนสามารถเล่าผลสรุปจากการวิเคราะห์ และออกแบบการนำเสนอผลได้อย่างมีประสิทธิผล
  1. Introduction to medical informatics
  2. Introduction to data science and python programming
  3. Data collection and data preprocessing
  4. Healthcare predictive models
  5. Healthcare data visualization

ผู้เข้ารับการอบรมจำเป็นต้องมีทักษะภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาใดก็ได้) โดยผ่านการทดสอบด้านตรรกะการเขียนโปรแกรม

Tell us if you are interested!

You will be contacted when the class is available.