Data Science for Tourism

7 days

  1. ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจลักษณะของข้อมูลแต่ละประเภท และสรุปผลเชิงสถิติจากข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
  2. ผู้เรียนสามารถสร้างโมเดลวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเอง
  3. ผู้เรียนสามารถเล่าผลสรุปจากการวิเคราะห์ และออกแบบการนำเสนอผลได้อย่างมีประสิทธิผล
  1. Understanding data in the tourism supply chain
  2. Applied analytics and data for improve business productivity
  3. Introduction to data science and python programming
  4. Machine learning in tourism
  5. Tourism data visualization

ผู้เข้ารับการอบรมจำเป็นต้องมีทักษะภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาใดก็ได้) โดยผ่านการทดสอบด้านตรรกะการเขียนโปรแกรม

Tell us if you are interested!

You will be contacted when the class is available.