Advance Data Engineering

6 days

 1. ผู้เรียนสามารถทำกระบวนการ ETL (NoSQL and File System to Data lake) ได้
 2. ผู้เรียนสามารถออกแบบสถาปัตยกรรมระบบบิ๊กดาต้าตามบริบทการใช้งานได้
 3. ผู้เรียนเข้าใจหลักการเรื่องความปลอดภัยข้อมูล

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อเสริมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการระบบการประมวลบิ๊กดาต้า โดยการสอนจะเน้นหลักการทฤษฎีพื้นฐาน และการทดลองใช้เครื่องมือสำเร็จรูปและ/หรือ การเขียน Script

   1. Big Data ecosystem and platform
   2. Data integration and service
   3. Big Data architectural design
   4. Information security and tools

ผู้เข้ารับการอบรมจำเป็นต้องผ่านหลักสูตรวิศวกรรมข้อมูลระดับกลาง (Intermediate Data Science) หรือเทียบเท่า หรือมีความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรวิศวกรรมข้อมูลระดับพื้นฐานและระดับกลาง

Tell us if you are interested!

You will be contacted when the class is available.