Statistics for Data Analytics

2 days

  1. ผู้เรียนสามารถสรุปผลเชิงสถิติจากข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
  2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทางสถิติมาใช้ในการสรุปข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
  1. Descriptive statistics
  2. Basic statistical inference

ไม่มี

Tell us if you are interested!

You will be contacted when the class is available.