Exploratory Data Analysis and Data Visualization

3 days

  1. ผู้เรียนสามารถออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลเชิงประชากรได้อย่างถูกต้อง
  2. ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจข้อมูลแต่ละประเภท และสรุปผลเชิงสถิติจากข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
  3. ผู้เรียนสามารถเล่าผลสรุปจากการวิเคราะห์ และออกแบบการนำเสนอผลได้อย่างมีประสิทธิผล
  4. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือประเภท Data Visualization ขั้นพื้นฐานได้
  1. Business intelligence and tools
  2. Introduction to statistics
  3. Exploratory data analysis
  4. Data visualization (BI tools: Tableau/Power BI/Google Data Studio)

ไม่มี

Tell us if you are interested!

You will be contacted when the class is available.