Data Modeling for Business Intelligence and Analysis Expression Application

2-3 days

  1. ผู้เรียนสามารถเล่าผลสรุปจากการวิเคราะห์ การสร้างแบบจำลอง และนำเสนอผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือประเภท Data Visualization ขั้นสูงได้ และสามารถใช้เครื่องมือประเภท Data Model สำหรับเครื่องมือทางด้าน BI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  1. Data modeling technique and practice
  2. Introduction to Data Analysis Expression (DAX) and application

ผู้เข้ารับการอบรมจำเป็นต้องผ่านหลักสูตร Exploratory Data Analysis and Data Visualization หรือเทียบเท่า หรือมีความรู้พื้นฐานทางด้าน Data Visualization

Tell us if you are interested!

You will be contacted when the class is available.