COURSES

ปัจจุบันข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีมากมายมหาศาล การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ให้เกิดประโยชน์และสามารถนำมาใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับองค์กร เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อสร้างให้เป็น 

“องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)” 

ที่บุคลากรภายในองค์กรเห็นความสำคัญในการสร้าง จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์และนำไปใช้ได้อย่างแท้จริง

การฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรให้ก้าวทันเทคโนโลยีดังกล่าว จะทำให้การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นเรื่องที่สามารถจัดการได้ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Data Analytics) ที่ทำให้ข้อมูลเกิดเป็นประโยชน์มากที่สุด

มีรายละเอียดเนื้อหาที่จำเป็น (Materials) ทักษะ/องค์ความรู้ที่จะได้ (Learning Outcome) และการวัดผล/ประเมินทักษะ (Assessment) ที่ชัดเจน

เน้นการได้ฝึกปฏิบัติกับเครื่องมือในหลากหลายประเภท เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้งานได้จริง

ออกแบบหลักสูตรตาม Domain Data ของกลุ่มผู้เรียน ทำให้เห็นภาพการนำไปประยุกต์ใช้ และกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับสายงานของตนเอง

ความร่วมมือกับสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนำ

รูปแบบการอบรม

Public Training

อบรมตามโครงสร้างหลักสูตรของทาง GBDi

In-House Training

หลักสูตรและการจัดการอบรมที่ออกแบบตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน

Learning Platform

แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยมีการจัดรายละเอียดเนื้อหา และเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Journey) ตามมาตรฐานของ GBDi

Our

Courses

Data Transformation (DT)

Data Engineering (DE)

หลักสูตรอื่น ๆ

หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ

ที่ให้ความไว้วางใจเข้ารับการอบรมกับเรา

เชื่อมต่องานได้อย่างจริงจัง

เป็นหัวข้อที่นำมาพัฒนางานและเชื่อมต่องานได้อย่างจริงจังค่ะ ❤️

ผู้เข้าอบรมคลาส BIG data
ในหลักสูตร นบส. ของสำนักงาน กพ.

เป็นคอร์สเรียนที่ดีที่สุดที่เคยเรียนมา

เป็นคอร์สเรียนในไทยเกี่ยวกับ Data Science ที่ดีที่สุดจากที่เคยเรียนมาค่ะ ชอบวิธีการสอนและการให้ Assignment แบบนี้เพราะช่วยให้คนเรียน participate ในคอร์สได้อย่างดี / TA is so helpful and nice ka

หลักสูตร Hands-on Data Science and Machine Learning

อยากให้ขยายไปยังกลุ่มนักเรียนนักศึกษา

อยากให้จัดเรื่อย ๆ และขยายไปกลุ่มนักเรียนนักศึกษา เพราะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาต่อยอด ML/AI ของชาติในยุคดิจิทัลฯ

หลักสูตร Hands-on Data Science and Machine Learning

Current

Courses

สงสัยอะไรอยู่ใช่ไหม?