A frequently asked questions

FAQ

Registration & Cancellation

Training

Data Science
ทดสอบด้านตรรกะการเขียนโปรแกรม และความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น​

Data Engineering
ทดสอบด้านตรรกะการเขียนโปรแกรม และความรู้ด้านฐานข้อมูล

  1. ให้ทำหนังสือภายใน เสนอให้อธิบดี หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย เพื่อเห็นชอบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ​
  2. แจ้งรายชื่อมายัง GBDi ตามแบบฟอร์มและวิธีการที่ระบุตาม QR code หมายเลข 1 ที่ปรากฎในหนังสือเชิญ หรือ ที่นี่

ในการนี้อาจ upload แนบเอกสารหรือหลักฐานการให้ความเห็นชอบฯ มาด้วยก็ได้

แต่ละหลักสูตรจะประกาศผลการทดสอบตามวันเวลาที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ผลการทดสอบจะมีการประกาศผ่าน 2 ช่องทางคือ ทาง email ที่ทางผู้สมัครได้ให้ไว้ และทางประกาศบนเว็บไซต์

  1. มีคุณสมบัติตรงตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด
  2. ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่หลักสูตรนั้น ๆ กำหนดไว้
  3. มีความมุ่งมั่นตั้งใจและสามารถเข้าเรียนได้อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการอบรม (พิจารณาจากใบสมัคร)
  4. มีโอกาสนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (พิจารณาจากใบสมัครและข้อเสนอโจทย์)

หากกด submit แล้ว ระบบจะ lock ไม่ให้เข้าสอบใหม่

แต่หากยังไม่ submit สามารถเข้าสู่การทดสอบได้อีก โดยจะต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนการกรอกข้อมูล (ใช้เวลาการทดสอบประมาณ 30 นาที)

ไม่สามารถทำได้ แต่สามารถทำการลงทะเบียนสมัครและทำแบบทดสอบได้ใหม่ สำหรับในรอบการรับสมัครถัดไป

สามารถส่งผู้เข้ารับการอบรมได้มากกว่า 5 คน
ทั้งนี้หากผู้ที่สอบผ่านมีมากกว่า 5 คน ทาง GBDi ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดกลุ่มเรียนตามระดับคะแนน และตามสัดส่วนของแต่ละหน่วยงาน

Courses

Training

ทำได้ แต่ควรมีเหตุผลความจำเป็น โดยมีเงื่อนไขเบื้องต้น ดังนี้ ​

>> กรณีทั่วไป ขอให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเปิด section อย่างน้อย 1 วัน โดย section ที่จะจัดให้เปลี่ยนแปลงได้ต้องเป็น section ที่จัดการเรียนการสอนในระดับความสามารถเดียวกับของผู้เรียน (หรือต่ำกว่า) ทั้งนี้ในรอบแรกการเปลี่ยน section จะขอเปลี่ยนให้เข้าเรียนในรอบถัดได้ (เดือน ก.ค. หรือ ส.ค.) ​

>> กรณีการขอเปลี่ยนหลังจากที่ได้เริ่มต้นเรียนไปแล้ว จะพิจารณาเหตุผลความจำเป็นรายกรณี โดยจะต้องมีจดหมายรับรองจาก ผบ. / หน่วยงานต้นสังกัด แสดงเหตุผลอันจำเป็น รวมทั้งเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดระดับความสามารถของผู้เรียนด้วย

เป็นการจัดอบรมแบบออนไลน์ วิทยากรบรรยายสด และมีสื่อการเรียนการสอน รวมถึง workshop ให้ฝึกปฏิบัติ

ไม่สามารถอนุญาตได้ เนื่องจากมีผลกระทบกับจำนวนยอดผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งผูกกับตัวบ่งชี้ของโครงการ

ไม่สามารถอนุญาตได้ เนื่องจากจะทำให้ผู้อื่นเสียโอกาสในการเข้าถึงการพัฒนา

สามารถทำได้

แต่ขอให้สมัครเรียนต่างช่วงเวลากัน
และแนะนำให้เรียน Basic Data Engineering เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานทาง technology ก่อน
แล้วค่อยเรียน Hands-on Data Science and Machine Learning เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์

ให้ผู้สมัครติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอดูเป็นรายบุคคลภายหลังจากการประกาศผลแล้ว

หลักเกณฑ์ในการมอบใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรองการเข้าอบรม

  1. Certificate of Participation (ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาจัดกิจกรรมทั้งหมด)
  2. Certificate of Achievement (ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาจัดกิจกรรมทั้งหมด และได้คะแนนในการประเมินผลการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

หากต้องการติดต่อให้ทาง GBDi จัดการอบรมแบบ In-House Training สามารถติดต่อได้ทางช่องทางใด

สามารถสอบถามรายละเอียดหลักสูตร ได้ทาง [email protected]

still need help? Contact us