เจ้าหน้าที่บริหารอาคารและสินทรัพย์

ฝ่ายบริหารกลาง ส่วนงานคลังและพัสดุ เจ้าหน้าที่บริหารอาคารและสินทรัพย์ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานจัดการครุภัณฑ์
  • บันทึกข้อมูลลงทะเบียนครุภัณฑ์และออกบาร์โค้ด
  • จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
  • งานโอนย้ายทะเบียนครุภัณฑ์
  • งานควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ส่วนกลาง
  • งานลงทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ส่งคืน/ชำรุด/บริจาค
  • งานประมูลจำหน่ายพัสดุชำรุด
  • งานตัดจำหน่ายครุภัณฑ์
  • งานตรวจนับ/จัดทำรายงานครุภัณฑ์ประจำปี
 2. งานอาคารสถานที่ 
  • มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอาคารสถานที่ให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องการควบคุม กำกับ ดูแลการใช้อาคาร และห้องประชุม การควบคุม กำกับ ดูแล ภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน การควบคุม กำกับ ดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคอาคารต่างๆ และโดยรอบ ภายในบริเวณสำนักงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. งานยานพาหนะ 
  • มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแลรถยนต์ส่วนกลาง ตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี การเงิน การบริหาร การจัดการ หรือวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการพัสดุภาครัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และโปรแกรมระบบการบริหารพัสดุหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง 
 1. มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย 1 ปี 
 1. มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 
 1. มีความรู้ความสามารถในการศึกษา จัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา 

กรุณาแนบเอกสารที่จำเป็นมาด้วยกันในไฟล์เดียว เช่น

 • CV/Resume
 • Transcript
 • Certificate

Contact

Email: [email protected]

Tel: 0 2026 2333 ext. 1250

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx