Full Stack Developer

Duties & Responsibilities

 • สนับสนุนและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมอบหมาย ด้วย Framework ที่ GBDi เลือกใช้ รวมไปถึงโปรแกรม API ที่ให้บริการข้อมูล
 • ทดสอบและเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย

Qualification

 1. เพศชาย/หญิง*** กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
 2. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี, มีไหวพริบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 3. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดระหุโทษหรือพ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี
 4. สามารถรับเงื่อนไขการจ้างตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้
 5. ประสบการณ์ 1-2 ปี ในสายงานด้านการพัฒนาระบบ
 6. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง (GPA 2.75 ขึ้นไป) – สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา เช่น Python, SQL, Java Script, หรือ JAVA, C/C+ เป็นต้น
 7. สามารถออกแบบและพัฒนาระบบ Web Application โดยใช้ Framework เช่น Ionic หรือ React
 8. สามารถพัฒนา API Service โดยใช้ Framework เช่น Flask หรือ ด้วย NodeJS
 9. สามารถใช้ Command Line เบื้องต้นในการสั่งงานบนระบบปฏิบัติการ Linux
 10. มีความรู้พื้นฐานระบบฐานข้อมูลประเภท RDBMS
 11. มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ดี สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี และมีทักษะด้านการสื่อสาร ทำงานในภาวะกดดันได้ดี
 12. มีความรู้ในสายงาน Data Science หรือมีความสนใจ อยากเรียนรู้
 13. เสียสละ ต้องการทำงานเพื่อส่วนรวมในการผลักดันการพัฒนาประเทศ

กรุณาแนบเอกสารที่จำเป็นมาด้วยกันในไฟล์เดียว เช่น

 • CV/Resume
 • Transcript
 • Certificate

Contact

Email: [email protected]

Tel: 0 2026 2333 ext. 1250

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม

หลักสูตร Hands-on Data Science and Machine Learning

Live Classroom via MS Teams