Data Engineer

Duties & Responsibilities

 • ดูแลระบบ Server ต่าง ๆ รวมไปถึง Big Data Cluster บน Cloud
 • เขียนโปรแกรมเพื่อจัดการข้อมูลต่าง ๆ
 • ให้บริการข้อมูล สนับสนุนการทำ Data Integration
 • ดูแลระบบภายใน GBDi ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification

 1. เพศชาย/หญิง*** กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
 2. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี, มีไหวพริบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 3. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดระหุโทษหรือพ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี
 4. สามารถรับเงื่อนไขการจ้างตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้
 5. ประสบการณ์ 2-3 ปี ในสายงานด้านการดูแลระบบ เช่น Linux Server หรือ Cloud Compute Engine, EC2
 6. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (GPA 2.75 ขึ้นไป)
 7. สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา เช่น Python, SQL, Shell Script, หรือ JAVA, C/C+ เป็นต้น
 8. มีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้งาน Docker Container และ Virtualization Technology
 9. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Infrastructure เช่น ระบบ OS Ubuntu, Window Server, Network และ Security
 10. มีความรู้เบื้องต้นในการใช้งาน Cloud Service เช่น Google Cloud, AWS หรือ Microsoft Azure
 11. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานระบบฐานข้อมูล เช่น SQL Server, PostgreSQL, MySQL หรืออื่นๆ
 12. มีความรู้ Hadoop, Big Data, Machine Learning หรือมีความสนใจ Big Data
 13. มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ดี สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี และมีทักษะด้านการสื่อสาร ทำงานในภาวะกดดันได้ดี
 14. มีความรู้ในสายงาน Data Science หรือมีความสนใจ อยากเรียนรู้
 15. เสียสละ ต้องการทำงานเพื่อส่วนรวมในการผลักดันการพัฒนาประเทศ

กรุณาแนบเอกสารที่จำเป็นมาด้วยกันในไฟล์เดียว เช่น

 • CV/Resume
 • Transcript
 • Certificate

Contact

Email: [email protected]

Tel: 0 2026 2333 ext. 1250

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx