เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ

ฝ่าย: ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ส่วนงานกลยุทธ์และติดตาม

หน้าที่และความรับผิดชอบ: 

 • จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของสถาบัน เพื่อเสนอต่อสำนักงบประมาณ
 • จัดทำรายจ่ายประจำขั้นต่ำประจำปี และบันทึกลงระบบฐานข้อมูลรายจ่ายประจำขั้นต่ำ
 • บันทึกคำของบประมาณลงระบบที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน (งบกลาง)
 • จัดทำเอกสารชี้แจงคำของบประมาณและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้บริหารสถาบัน คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทางงบประมาณ ใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณของสถาบัน
 • จัดทำเอกสารเผยแพร่ภายในสถาบันเพื่อให้ข้อมูล ชี้แจง และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านงบประมาณ
 • จัดทำแบบรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลและบันทึกลงระบบของสำนักงบประมาณ
 • รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้สำนักงบประมาณ
 • ประสานงานกับสำนักงบประมาณ และส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • ระดับการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี (TOEIC = 550)
 • มีประสบการณ์และทักษะในการประสานงาน สร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมสมองหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานตามภารกิจขององค์กร สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และสามารถทำงานได้ดีในภาวะกดดัน
 • มีทักษะในการสื่อสาร อธิบาย และให้ข้อมูลที่ชัดเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง
 • มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office ได้ดี (Word, Excel, PowerPoint) และเทคโนโลยีดิจิทัลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่

กรุณาแนบเอกสารที่จำเป็นมาด้วยกันในไฟล์เดียว เช่น

 • CV/Resume
 • Transcript
 • Certificate

Contact

Email: [email protected]

Tel: 0 2026 2333 ext. 1250

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx