ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

หน้าที่และความรับผิดชอบ: 

 • ดูแลรับผิดชอบการวางแผน และบริหารระบบบัญชีของสำนักงาน
 • ดูแลรับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท การจัดทำรายงานด้านการเงิน งบการเงิน และสถานะทางการเงินของสำนักงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี ระเบียบ ข้อบังคับ และตามที่กฎหมายกำหนด
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านภาษี การจัดทำรายงานด้านภาษีและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การหักและการรายงานภาษี ณ ที่จ่าย การจัดทำบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มและรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จัดระบบการเก็บรักษาและเก็บรักษาเอกสารทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี รายงานทางบัญชี บัญชีธนาคาร และระบบบัญชีของสำนักงาน เพื่อให้งานด้านบัญชีมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของสำนักงาน
 • ควบคุม และติดตามระบบบัญชีของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด
 • ให้คำปรึกษาด้านการเงิน และบัญชี และให้ข้อแนะนำในการดำเนินงานเพื่อลดต้นทุนของสำนักงาน
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและระบบการเงินการบัญชี และสามารถให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบบัญชีของสำนักงานเพื่อให้งานด้านการบัญชีมีประสิทธิภาพ
 • เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด

คุณสมบัติ:

 • – คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านบัญชี หรือเทียบเท่า
 • – ประสบการณ์ในสายงานด้านบัญชีหรือการเงิน หรือการคลัง หรือการงบประมาณ หรือการพัสดุ หรือการตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • – มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานภาครัฐ องค์การมหาชน หรือรัฐวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

กรุณาแนบเอกสารที่จำเป็นมาด้วยกันในไฟล์เดียว เช่น

 • CV/Resume
 • Transcript
 • Certificate

Contact

Email: [email protected]

Tel: 0 2026 2333 ext. 1250

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx