นักบัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่ง: นักบัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชี

ฝ่าย: บริหารกลาง

หน้าที่และความรับผิดชอบ: 

 • จัดทำเอกสารทางการเงินและการบัญชี อาทิ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคา เอกสารเบิก-จ่าย ให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี ระเบียบ ข้อบังคับ และตามที่กฎหมายกำหนด
 • จัดทำเอกสารและงานด้านภาษีต่าง ๆ อาทิ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และรายงานภาษีอื่น ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมนำส่งต่อกรมสรรพากร
 • จัดทำรายงานการเงิน งบการเงิน และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ และตามที่กฎหมายกำหนด
 • จัดเก็บ และรักษาเอกสารทางการเงินและภาษีให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและระบบการเงินการบัญชี และสามารถให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบบัญชีของสำนักงานเพื่อให้งานด้านการบัญชีมีประสิทธิภาพ
 • เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด

คุณสมบัติ:

 • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านบัญชี หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านบัญชีหรือการเงิน หรือการคลัง หรือการงบประมาณ หรือการพัสดุ หรือการตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานภาครัฐ องค์การมหาชน หรือรัฐวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

กรุณาแนบเอกสารที่จำเป็นมาด้วยกันในไฟล์เดียว เช่น

 • CV/Resume
 • Transcript
 • Certificate

Contact

Email: [email protected]

Tel: 0 2026 2333 ext. 1250

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx